AP004BWC---Lunday-ng-Kalinangan-Kinder-TB-white-C

K1-LUNDAY NG KALINANGANG PILIPINO


Kinakatawan ng pangalan ng serye ang isang sisidlan o sentrong kinaroroonan ng yamang materyal ng mga taong pinag-isa ng layuning kanilang itinataguyod.......Continue Reading

Author/s:

C. Danao and J. Tolentino

Coordinator/s:

Carolina P. Danao, PhD

Level/s: Kinder 1

LUNDAY NG KALINANGANG PILIPINO
 • Kinakatawan ng pangalan ng serye ang isang sisidlan o sentrong kinaroroonan ng yamang materyal ng mga taong pinag-isa ng layuning kanilang itinataguyod.
 • Alinsunod sa K to 12 Kurikulum
 • Paggalang sa mag-aaral: Naglalahad ang aklat ng mga kaalaman, larawan, gawain, at mga tanong na nagsasaalang-alang sa mga katangian, pangangailangan, kakayahan, at interes ng mag-aaral ayon sa kanyang gulang at kulturang kinagisnan.
 • Nakatutok ang programa sa kabuoang pag-unlad ng mag-aaral: Patnubay sa pagpili at pagsusunod-sunod ng mga tema at aralin sa bawat baitang ang lahat ng aspetong bumubuo sa paglaki at pag-unlad ng isang tao habang kinikilala ang bahaging ginagampanan ng pamilya, kapaligiran, at kultura ng pamayanang kinalakihan ng mag-aaral.
 • Gumagamit ng mga pagsasanay sa pagsukat ng kabuoang pag-unlad ng mag-aaral: Hindi para lamang sa pagtaya ng academic achievement ng mag-aaral ang mga pagsusulit sa aklat. Ang resulta ng mga pagsusulit ay para matukoy ang mga aspetong kailangan pang paunlarin para maging buo ang personalidad ng mga mag-aaral.
 • Bahagi ng isang continuum ang mga aralin mula kinder hanggang baitang 6: Papalawak, magkakaugnay, at konstruktibo batay sa mga naging karanasan ng mag-aaral ang mga kaalaman, kasanayan, at pagpapahalaga o values na nililinang sa bawat baitang. Makikita ang spiral progression ng mga aralin sa tulong ng isang matrix o grid na nagpapakita sa vertical at horizontal alignment o pagkakaugnay-ugnay ng mga aralin mula kinder hanggang baitang 6.
 • Malinaw at tiyak ang mga inaasahang bunga ng pagkatuto sa bawat baitang: Magkakaugnay, malinaw, at papataas ayon sa baitang na kinauukulan ang mga pamantayang itinakda para sa mga pangkalahatan at mga kaugnay na tema sa mga araling napapaloob sa bawat isang aklat. Sa tulong ng mga gawaing instruksiyonal, mga kagamitan, at mahahalagang tanong, matataya kapwa ng guro at ng mag-aaral kung gaano ang natutuhan at kung hanggang saan naabot ang mga pamantayang pangnilalaman (content standards) at pamantayan sa pagganap (performance standards) na itinakda para sa mga paksang-aralin.
 •    RELATED PRODUCT

  SIBS provides teachers and schools with educational materials and services that enforce high impact learning among students. SIBS Publishing House, Inc. is a part of the Sibal group of companies which includes Phoenix Publishing House, Inc.

  CONTACTS

  NEWSLETTER

  Welcome to the SIBS mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.
  We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in SIBS. Thank you!
  All Right Reserved © 2020