HOME ECONOMICS AND LIVELIHOOD EDUCATION SERIES
It intends to demonstrate collaborative effort in each lesson to ensure that students learn,
apply, and hone new skills to be ready toward leading and creating opportunities in the future.

Pambungad sa Pilosopiya ng Tao


Ang Pamimilosopiya sa Pagpapakatao ay isinulat nang alinsunod sa layunin ng Kagawaran ng Edukasyon tungkol sa pagbibigay halaga sa kritikal at analitikal na pag-iisip na ginagawa sa pilosopiya. Magbubukas ang libro....Continue Reading

Project Director/s: Ma. Socorro Q. Perez, PhD

Mga Awtor:

Mark Joseph T. Calano, PhD, Marc Oliver D. Pasco, PhD Cand., Marie Chris B. Ramoya, PhD Cand

Antas: Senior High School, Core Subjects

Pambungad sa Pilosopiya ng Tao Ang Pamimilosopiya sa Pagpapakatao ay isinulat nang alinsunod sa layunin ng Kagawaran ng Edukasyon tungkol sa pagbibigay halaga sa kritikal at analitikal na pag-iisip na ginagawa sa pilosopiya. Magbubukas ang libro sa pamamagitan ng pagtitiyak sa magaaral na kaya niyang mamilosopiya. Nilalayon din ng libro na maipakita sa mag-aaral na ang pilosopiya ay hindi isang malalim na araling walang kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nais ng librong maiparamdam sa mambabasa na ang pamimilosopiya ay isang gawaing may halaga at dapat paglaanan ng panahon. Hindi purong impormasyon ang laman ng libro kundi maituturing itong parang isang usapan na nagbubunsod ng mga tanong, pagmumulat at diskursong umiinog sa mga tanong na hindi kayang sagutin ng Google.

Ang nilalaman at paraan ng pagkakasulat ng aklat ay sadyang idinisenyo upang magkaroon ito ng kakayahang maging kapaki-pakinabang at makahulugan para sa lahat ng uri ng mambabasa, mayaman man o mahirap, babae o lalaki, relihiyoso man o hindi. Ang aklat na ito ay may kasamang Teachers Wraparound Edition, ang bagong anyo ng gabay sa pagkatuto. Kalakip na sa TWE ang mapa ng kurikulum.

   RELATED PRODUCT

SIBS provides teachers and schools with educational materials and services that enforce high impact learning among students. SIBS Publishing House, Inc. is a part of the Sibal group of companies which includes Phoenix Publishing House, Inc.

CONTACTS

NEWSLETTER

Welcome to the SIBS mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.
We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in SIBS. Thank you!
All Right Reserved © 2020