G3-Pintig ng Lahing Pilipino

G3-Pintig ng Lahing Pilipino

Description

MGA KOMPONENT

May dalawang aklat na nakalaan sa bawat baitang/antas. Ang mga ito ay ang Batayang Aklat at ang Learning Guide.

  • Batayang Aklat—Ang bawat aralin ay naaayon sa antas ng pagkatuto na itinatadhana ng Department of Education. Ito ay binubuo ng sumusunod na mga bahagi: Simulan Natin; Basahin Natin na nahahati sa mga gawaing Payamanin Natin, Talakayin Natin, Tukuyin Natin, at Isabuhay Natin; Linangin Natin na binubuo ng mga pagsasanay pangwika; at Likhain Natin.
  • Learning Guide—Naglalaman ito ng iba’t ibang estratehiya at pamamaraan sa pagtuturo. Nagtataglay rin ito ng mga sagot sa pagsasanay at pagpapahalagang nililinang sa bawat aralin. May kalakip din itong curriculum map upang maihatid nang maayos at malinaw ang mga aralin sa mga mag-aaral.