K2-Mabuting Bata, Magandang Pag-uugali

K2-Mabuting Bata, Magandang Pag-uugali

Tumutulong sa paghubog ng mga mag-aaral na may wastong pag-uugali at kagandahang-
asal

Description

Katangian

  • Punum-puno ng mga kawili-wiling pagsasanay na huhubog sa kabataan upang magkaroon ng wastong pag-uugali at kagandahang-asal
  • Sumusunod sa developmental approach sa pagtuturo ng Edukasyon sa Pagpapakatao at positibong pag-uugali para sa kabataan
  • Tumutulong sa pagpapatibay ang mga kaugaliang Pilipino na nakatuon sa pagmamahal at pag-aaruga sa sarili, pamilya, komunidad; pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran; at pagmamahal sa Diyos
  • Ipinakikilala sa mga mag-aaral ang proseso ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng mga kasanayang nagpapakita ng kaaya-ayang pag- uugali
  • Binibigyan-diin sa mga aklat na ito ang “learning by doing” sa pamamagitan ng mga pagsasanay at humihikayat sa mga mag-aaral na isabuhay ang mga natutuhan sa silid-aralan