Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik

 

Do you want to buy a book? Please click  button below.

Bookstore

Description

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik—Layunin
nitong paunlarin ang kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral sa pananaliksik sa
pamamagitan ng pagsusuri sa iba’t ibang uri ng teksto at ang kaugnayan ng mga ito sa
sarili, pamilya, pamayanan, bansa, at daigdig. Gagabayan ang mga mag-aaral upang
makasulat ng isang makabuluhang pananaliksik kaugnay ng isang napapanahong
isyu o phenomenon.