Pamimilosopiya sa Pagpapakatao

Pamimilosopiya sa Pagpapakatao

Description

Ang Pagmimilosopiya sa Pagpapakatao ay isinulat nang alinsunod sa layunin ng Kagawaran ng Edukasyon tungkol sa pagbibigay halaga sa kritikal at analitikal na pag-iisip na ginagawa sa pilosopiya. Magbubukas ang libro sa pamamagitan ng pagtitiyak sa mag- aaral na kaya niyang mamilosopiya. Nilalayon din ng libro na maipakita sa mag-aaral na ang pilosopiya ay hindi isang malalim na araling walang kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nais ng librong maiparamdam sa mambabasa na ang pamimilosopiya ay isang gawaing may halaga at dapat paglaanan ng panahon. Hindi purong impormasyon ang laman ng libro kundi maituturing itong parang isang usapan na nagbubunsod ng mga tanong, pagmumulat at diskursong umiinog sa mga tanong na hindi kayang sagutin ng Google.
Ang nilalaman at paraan ng pagkakasulat ng aklat ay sadyang idinisenyo upang magkaroon ito ng kakayahang maging kapaki-pakinabang at makahulugan para sa lahat ng uri ng mambabasa, mayaman man o mahirap, babae o lalaki, relihiyoso man o hindi.
Ang aklat na ito ay may kasamang Teachers Wraparound Edition, ang bagong anyo ng gabay sa pagkatuto. Kalakip na sa TWE ang mapa ng kurikulum.